HÌNH ẢNH

TÊN TRANG BỊ

CHỈ SỐ 

ĐIỀU KIỆN

HỆ PHÁI

CÁNH ÁC MA

GIẢM SÁT THƯƠNG: 10%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 10%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 30

CẤP 180

KỴ SĨ

CÁNH RỒNG BAY

GIẢM SÁT THƯƠNG: 17%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 17%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 40

CẤP 220

KỴ SĨ THẦN

CÁNH BÃO TỐ 

GIẢM SÁT THƯƠNG: 26%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 26%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 300

KỴ SĨ THẦN THÁNH

CÁNH HỎA THẦN

GIẢM SÁT THƯƠNG: 40%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 40%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 600

KỴ SĨ THẦN HỘ

CÁNH MA LỬA

GIẢM SÁT THƯƠNG: 42%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 42%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 800

KỴ SĨ THẦN TRANG

       

CÁNH THIÊN SỨ

GIẢM SÁT THƯƠNG: 10%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 10%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 30

CẤP 180

MA PHÁP SƯ

 

CÁNH MA HỒN

GIẢM SÁT THƯƠNG: 17%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 17%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 40

CẤP 220

ĐẠO SƯ THẦN

 

CÁNH THỜI GIAN

GIẢM SÁT THƯƠNG: 26%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 26%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 300

ĐẠO SƯ THẦN THÁNH

CÁNH RẠNG ĐÔNG

GIẢM SÁT THƯƠNG: 40%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 40%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 600

ĐẠO SƯ THẦN HỘ

THIÊN DỰC ĐÊM TỐI

GIẢM SÁT THƯƠNG: 42%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 42%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 800

ĐẠO SƯ THẦN ẤN

       

CÁNH ELF

GIẢM SÁT THƯƠNG: 10%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 10%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 30

CẤP 180

THÁNH XẠ THỦ

CÁNH THÁNH LINH

GIẢM SÁT THƯƠNG: 17%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 17%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 40

CẤP 220

XẠ THỦ THẦN

CÁNH ẢO ẢNH

GIẢM SÁT THƯƠNG: 26%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 26%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 300

XẠ THỦ THẦN THÁNH

CÁNH THIÊN THỂ

GIẢM SÁT THƯƠNG: 40%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 40%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 600

XẠ THỦ THẦN HỘ

CÁNH TINH LINH

GIẢM SÁT THƯƠNG: 42%

TĂNG SÁT THƯƠNG: 42%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 50

CẤP 800

XẠ THỦ THẦN ẤN

       
 

 

HÌNH ẢNH

TÊN TRANG BỊ

CHỈ SỐ 

ĐIỀU KIỆN

HỆ PHÁI

KIẾM NGẮN

MAX VẬT CÔNG: 2

MIN VẬT CÔNG: 1

SỨC MẠNH: 28

NHANH NHẸN: 20

KIẾM SĨ

RÌU BAY

MAX VẬT CÔNG: 4

MIN VẬT CÔNG: 3

SỨC MẠNH: 28 

NHANH NHẸN: 20 

KIẾM SĨ

RÌU HAI LƯỠI

MAX VẬT CÔNG: 9

MIN VẬT CÔNG: 6

SỨC MẠNH: 58

NHANH NHẸN:40 

KIẾM SĨ

GƯƠM MÁU ĐỎ

MAX VẬT CÔNG: 13

MIN VẬT CÔNG: 8

SỨC MẠNH: 260

NHANH NHẸN: 283

KỴ SĨ

 

MAX VẬT CÔNG: 

MIN VẬT CÔNG: 

SỨC MẠNH: 

NHANH NHẸN: 

 

GƯƠNG SẤM SÉT

MAX VẬT CÔNG: 19

MIN VẬT CÔNG: 12

SỨC MẠNH: 260

NHANH NHẸN: 283

KỴ SĨ THẦN

 

MAX VẬT CÔNG: 

MIN VẬT CÔNG: 

SỨC MẠNH: 

NHANH NHẸN: 

 

GƯƠM PHÁ HỦY

MAX VẬT CÔNG: 26

MIN VẬT CÔNG: 17

SỨC MẠNH: 260

NHANH NHẸN: 283

KỴ SĨ THẦN THÁNH

GƯƠM HUYỀN BĂNG

MAX VẬT CÔNG: 69

MIN VẬT CÔNG: 46

SỨC MẠNH: 379

NHANH NHẸN: 195

KỴ SĨ THẦN THÁNH

ĐOẠN NGUYỆT QUANG

MAX VẬT CÔNG: 34

MIN VẬT CÔNG: 23

SỨC MẠNH: 260

NHANH NHẸN: 283

KỴ SĨ THẦN THÁNH

LƯỠI HÁI TỬ THẦN

MAX VẬT CÔNG: 69

MIN VẬT CÔNG: 46

SỨC MẠNH: 379

NHANH NHẸN: 195

KỴ SĨ THẦN

CƯA BÃO TÁP

MAX VẬT CÔNG: 44

MIN VẬT CÔNG: 29

SỨC MẠNH: 260

NHANH NHẸN: 283

KỴ SĨ THẦN HỘ

THANH LONG ĐAO

MAX VẬT CÔNG: 69

MIN VẬT CÔNG: 46

SỨC MẠNH: 399

NHANH NHẸN: 205

KỴ SĨ THẦN THÁNH

GƯƠNG XƯƠNG RỒNG

MAX VẬT CÔNG: 56

MIN VẬT CÔNG: 37

SỨC MẠNH: 260

NHANH NHẸN: 283

KỴ SĨ THÁNH

ĐỒ LONG ĐAO

MAX VẬT CÔNG: 69

MIN VẬT CÔNG: 46

SỨC MẠNH: 419

NHANH NHẸN: 215

KỴ SĨ THẦN HỘ

GƯƠM DỐI TRÁ

MAX VẬT CÔNG: 70

MIN VẬT CÔNG: 46

SỨC MẠNH: 260

NHANH NHẸN: 283

KỴ SĨ THẦN ẤN

MŨI KHOAN

MAX VẬT CÔNG: 69

MIN VẬT CÔNG: 46

SỨC MẠNH: 439

NHANH NHẸN: 225

KỴ SĨ THÁNH

KIẾM ĐẠI THIÊN SỨ

MAX VẬT CÔNG: 343

MIN VẬT CÔNG: 228

SỨC MẠNH: 0

NHANH NHẸN: 0 

TẤT CẢ

 

 

HÌNH ẢNH

TÊN TRANG BỊ

CHỈ SỐ 

ĐIỀU KIỆN

HỆ PHÁI

TRƯỢNG XƯƠNG KHÔ

MAX PHÁP CÔNG: 3

MIN PHÁP CÔNG: 2

SỨC MẠNH: 18

TRÍ LỰC: 30

PHÁP SƯ

TRƯỢNG THIÊN SỨ

MAX PHÁP CÔNG: 7

MIN PHÁP CÔNG: 4

SỨC MẠNH: 18

TRÍ LỰC: 30

PHÁP SƯ

TRƯỢNG RẮN ĐỘC

MAX PHÁP CÔNG: 12

MIN PHÁP CÔNG: 8

SỨC MẠNH: 33

TRÍ LỰC: 65

PHÁP SƯ

TRƯỢNG SẤM SÉT

MAX PHÁP CÔNG: 16

MIN PHÁP CÔNG: 11

SỨC MẠNH: 247

TRÍ LỰC: 269

MA PHÁP SƯ

TRƯỢNG GORDON

MAX PHÁP CÔNG: 85

MIN PHÁP CÔNG: 56

SỨC MẠNH: 193

TRÍ LỰC: 205

ĐẠO SƯ THẦN

TRƯỢNG TRUYỀN THUYẾT

MAX PHÁP CÔNG: 22

MIN PHÁP CÔNG: 15

SỨC MẠNH: 247 

TRÍ LỰC: 296

ĐẠO SƯ THẦN

 

MAX PHÁP CÔNG: 

MIN PHÁP CÔNG: 

SỨC MẠNH: 

TRÍ LỰC: 

 

TRƯỢNG HỒI SINH

MAX PHÁP CÔNG: 32

MIN PHÁP CÔNG: 21

SỨC MẠNH: 247

TRÍ LỰC: 296

ĐẠO SƯ THẦN THÁNH

TRƯỢNG HỦY DIỆT

MAX PHÁP CÔNG: 85

MIN PHÁP CÔNG: 56

SỨC MẠNH: 193

TRÍ LỰC: 205

ĐẠO SƯ THẦN THÁNH

TRƯỢNG KỲ LÂN

MAX PHÁP CÔNG: 42

MIN PHÁP CÔNG: 28

SỨC MẠNH: 247

TRÍ LỰC: 296

ĐẠO SƯ THẦN THÁNH

TRƯỢNG DIỆT VONG

MAX PHÁP CÔNG: 85

MIN PHÁP CÔNG: 56

SỨC MẠNH: 213

TRÍ LỰC: 225

ĐẠO SƯ THẦN THÁNH

TRƯỢNG HUYỄN NGUYỆT

MAX PHÁP CÔNG: 55

MIN PHÁP CÔNG: 36

SỨC MẠNH: 247

TRÍ LỰC: 296

ĐẠO SƯ THẦN HỘ

TRƯỢNG KUNDUN

MAX PHÁP CÔNG: 85

MIN PHÁP CÔNG: 56

SỨC MẠNH: 233

TRÍ LỰC: 245

ĐẠO SƯ THẦN HỘ

TRƯỢNG TỬ THẦN

MAX PHÁP CÔNG: 68

MIN PHÁP CÔNG: 45

SỨC MẠNH: 247

TRÍ LỰC: 296

THẦN ĐẠO SƯ

TRƯỢNG HƯ KHÔNG

MAX PHÁP CÔNG: 85

MIN PHÁP CÔNG: 56

SỨC MẠNH: 235

TRÍ LỰC: 265

THẦN ĐẠO SƯ

TRƯỢNG MA NGỤC

MAX PHÁP CÔNG: 85

MIN PHÁP CÔNG: 57

SỨC MẠNH: 247

TRÍ LỰC: 296

ĐẠO SƯ THẦN ẤN

 

MAX PHÁP CÔNG: 

MIN PHÁP CÔNG: 

SỨC MẠNH: 

TRÍ LỰC: 

 

ÁNH SÁNG PHÁN XỬ

MAX PHÁP CÔNG: 404

MIN PHÁP CÔNG: 270

MAX CÔNG NGUYÊN TỐ: 18

MIN CÔNG NGUYÊN TỐ: 12

SỨC MẠNH: 246

TRÍ LỰC: 297

ĐẠO SƯ THẦN DIỆU

TRƯỢNG ĐẠI THIÊN SỨ CHÚC PHÚC

MAX PHÁP CÔNG: 420

MIN PHÁP CÔNG: 280

SỨC MẠNH: 0

TRÍ LỰC: 0

TẤT CẢ

 

 

HÌNH ẢNH

TÊN TRANG BỊ

CHỈ SỐ 

ĐIỀU KIỆN

HỆ PHÁI

KHIÊN TRÒN

MAX PHÁP CÔNG: 3

MIN PHÁP CÔNG: 2

NÉ TRÁNH: 2

SỨC MẠNH: 18

TRÍ LỰC: 30

PHÁP SƯ

TRƯỢNG THÉP

MAX PHÁP CÔNG: 7

MIN PHÁP CÔNG: 4

NÉ TRÁNH: 3

SỨC MẠNH: 27

TRÍ LỰC: 51

PHÁP SƯ

TRƯỢNG XƯƠNG KHÔ

MAX PHÁP CÔNG: 9

MIN PHÁP CÔNG: 6

NÉ TRÁNH: 5

SỨC MẠNH: 272

TRÍ LỰC: 356

MA PHÁP SƯ

TRƯỢNG TRUYỀN THUYẾT

MAX PHÁP CÔNG: 13

MIN PHÁP CÔNG: 8

NÉ TRÁNH: 7

SỨC MẠNH: 272

TRÍ LỰC: 356

ĐẠO SƯ THẦN

KHIÊN KỲ LÂN

MAX PHÁP CÔNG: 19

MIN PHÁP CÔNG: 12

NÉ TRÁNH: 9

SỨC MẠNH: 272

TRÍ LỰC: 356

ĐẠO SƯ THẦN THÁNH

KHIÊN GIÓ TÁP

MAX PHÁP CÔNG: 25

MIN PHÁP CÔNG: 16

NÉ TRÁNH: 12

SỨC MẠNH: 272

TRÍ LỰC: 356

ĐẠO SƯ THẦN THÁNH

KHIÊN VONG HỒN

MAX PHÁP CÔNG: 32

MIN PHÁP CÔNG: 21

NÉ TRÁNH: 16

SỨC MẠNH: 272

TRÍ LỰC: 356

ĐẠO SƯ THẦN HỘ

KHIÊN THÁNH

MAX PHÁP CÔNG: 40

MIN PHÁP CÔNG: 27

NÉ TRÁNH: 20

SỨC MẠNH: 272

TRÍ LỰC: 356 

THẦN ĐẠO SƯ

KHIÊN PHÙ HỘ

MAX PHÁP CÔNG: 50

MIN PHÁP CÔNG: 34

NÉ TRÁNH: 25

SỨC MẠNH: 272

TRÍ LỰC: 356

ĐẠO SƯ THẦN ẤN

KHIÊN ĐẠI THIÊN SỨ

MAX PHÁP CÔNG: 252

MIN PHÁP CÔNG: 168

NÉ TRÁNH: 72

0 CHUYỂN → 8 CHUYỂN

TẤT CẢ

 

 

HÌNH ẢNH

TÊN TRANG BỊ

CHỈ SỐ 

ĐIỀU KIỆN

HỆ PHÁI

CUNG CÁNH BẠC

MAX VẬT CÔNG: 81

MIN VẬT CÔNG: 54

SỨC MẠNH: 197

NHANH NHẸN: 376

XẠ THỦ THẦN

CUNG HỒNG VŨ

MAX VẬT CÔNG: 81

MIN VẬT CÔNG: 54

SỨC MẠNH: 197

NHANH NHẸN : 376

XẠ THỦ THẦN THÁNH

CUNG THÁNH LINH

MAX VẬT CÔNG: 914

MIN VẬT CÔNG: 609

SỨC MẠNH: 235

 NHANH NHẸN: 432

XẠ THỦ THẦN THÁNH

MA CUNG NGẠO THẾ

MAX VẬT CÔNG: 81

MIN VẬT CÔNG: 54

SỨC MẠNH: 237

NHANH NHẸN: 416

XẠ THỦ THẦN HỘ

CUNG TỬ DIỄM

MAX VẬT CÔNG: 1105

MIN VẬT CÔNG: 736

SỨC MẠNH: 275

NHANH NHẸN: 472

XẠ THỦ ẢO DIỆU

CUNG THẦN MAYA

MAX VẬT CÔNG: 262

MIN VẬT CÔNG: 173

0 CHUYỂN

CUNG THỦ

CUNG HỔ VÀNG

MAX VẬT CÔNG: 10

MIN VẬT CÔNG: 7

SỨC MẠNH: 31

NHANH NHẸN: 60

CUNG THỦ

       

       

NỎ ĐÁ

MAX VẬT CÔNG: 3

MIN VẬT CÔNG: 2

SỨC MẠNH: 22

NHANH NHẸN: 25 

CUNG THỦ

NỎ KHỔNG LỒ

MAX VẬT CÔNG: 6

MIN VẬT CÔNG: 4

SỨC MANH: 22

NHANH NHẸN: 25

CUNG THỦ

NỎ MÊ HOẶC

MAX VẬT CÔNG: 15

MIN VẬT CÔNG: 10

SỨC MẠNH: 251

NHANH NHẸN: 291 

THÁNH XẠ THỦ

NỎ LAM VŨ

MAX VẬT CÔNG: 22

MIN VẬT CÔNG: 15

SỨC MANH: 251

NHANH NHẸN: 291

XẠ THỦ THẦN

UNDINE

MAX VẬT CÔNG: 31

MIN VẬT CÔNG: 20

SỨC MẠNH: 251

NHANH NHẸN: 291 

XẠ THỦ THẦN THÁNH

NỎ THÁNH GIẢ

MAX VẬT CÔNG: 40

MIN VẬT CÔNG: 27

SỨC MANH: 251

NHANH NHẸN: 291

XẠ THỦ THẦN THÁNH

NỎ TRỤY NGUYỆT

MAX VẬT CÔNG: 52

MIN VẬT CÔNG: 35

SỨC MẠNH: 251

NHANH NHẸN: 291

XẠ THỦ THẦN HỘ

NỎ NGỌC THẦN

MAX VẬT CÔNG: 66

MIN VẬT CÔNG: 44

SỨC MANH: 251

NHANH NHẸN: 291

XẠ THỦ ẢO DIỆU

NỎ ÁC MA

MAX VẬT CÔNG: 82

MIN VẬT CÔNG: 54

SỨC MẠNH: 251

NHANH NHẸN: 291

XẠ THỦ THẦN ẤN

NỎ ĐẠI THIÊN SỨ

MAX VẬT CÔNG: 406

MIN VẬT CÔNG: 270

0 CHUYỂN → 8 CHUYỂN

CUNG THỦ

 

HÌNH ẢNH

TÊN TRANG BỊ

CHỈ SỐ 

ĐIỀU KIỆN

HỆ PHÁI

MỘC TIỄN

MAX VẬT CÔNG: 3

MIN VẬT CÔNG: 2

NÉ TRÁNH: 2

SỨC MẠNH: 22

NHANH NHẸN: 25

CUNG THỦ

MỘC TIỄN CŨ

MAX VẬT CÔNG: 6

MIN VẬT CÔNG: 4

NÉ TRÁNH: 3

SỨC MẠNH: 31 

NHANH NHẸN: 46

CUNG THỦ

THỤC ĐỒNG TIỄN

MAX VẬT CÔNG: 9

MIN VẬT CÔNG: 6

NÉ TRÁNH: 5

SỨC MẠNH:  276

NHANH NHẸN: 351 

THÁNH XẠ THỦ

THANH CƯƠNG TIỄN

MAX VẬT CÔNG: 13

MIN VẬT CÔNG: 8

NÉ TRÁNH: 7

SỨC MẠNH: 276

NHANH NHẸN: 351

XẠ THỦ THẦN

TIỄN MẶT TRỜI

MAX VẬT CÔNG: 18

MIN VẬT CÔNG: 12

NÉ TRÁNH: 10

SỨC MẠNH: 276

NHANH NHẸN: 351

XẠ THỦ THẦN THÁNH

TÊN GAIA

MAX VẬT CÔNG: 24

MIN VẬT CÔNG: 16

NÉ TRÁNH: 13

SỨC MẠNH: 276

NHANH NHẸN: 351

XẠ THỦ THẦN THÁNH

THẦN HI TIỄN

MAX VẬT CÔNG: 31

MIN VẬT CÔNG: 20

NÉ TRÁNH: 17

SỨC MẠNH: 276

NHANH NHẸN: 351

XẠ THỦ THẦN HỘ

THÁNH NGÂN TIỄN

MAX VẬT CÔNG: 39

MIN VẬT CÔNG: 26

NÉ TRÁNH: 21

SỨC MẠNH: 276

NHANH NHẸN: 351

XẠ THỦ ẢO DIỆU

MŨI TÊN THÍ THẦN

MAX VẬT CÔNG: 49

MIN VẬT CÔNG: 33

NÉ TRÁNH: 26

SỨC MẠNH: 276

NHANH NHẸN: 351

XẠ THỦ THẦN ẤN

TÊN ĐẠI THIÊN SỨ

MAX VẬT CÔNG: 242

MIN VẬT CÔNG: 161

NÉ TRÁNH: 47

SỨC MẠNH: 0

NHANH NHẸN: 0

TẤT CẢ

 

 

HÌNH ẢNH

TÊN TRANG BỊ

CHỈ SỐ 

ĐIỀU KIỆN

HỆ PHÁI

NHẪN TRƯỞNG THÀNH - PHÒNG

 

HP: 2082

PHÒNG: 26

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: +3 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- THẦN THÁNH: MAX HP + 2%

- HỒN RỒNG: SÁT THƯƠNG +2%

- XUYÊN TÂM: XÁC SUẤT XUYÊN TÂM  +1%)

0 CHUYỂN

CẤP 100

TẤT CẢ

NHẪN TRƯỞNG THÀNH- CÔNG

 

CÔNG: 96

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 3 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- CHIẾN THẦN: CÔNG + 2%

- TÔNG SƯ: + 3% SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG)

0 CHUYỂN

CẤP 100

TẤT CẢ

 

NHẪN THỦY THẦN

 

 

HP: 6500

PHÒNG: 86

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 7 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- THẦN THÁNH: MAX HP + 2%

- CHIẾN THẦN: CÔNG +2%

- CHE CHỞ: PHÒNG +2%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +3%)

1 CHUYỂN

CẤP 150

TẤT CẢ

 

NHẪN GIÓ TÁP

 

 

CÔNG: 272

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 20 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- THẦN THÁNH: MAX HP + 3%

- CHIẾN THẦN: CÔNG +3%

- CHE CHỞ: PHÒNG +3%

- PHONG HÀNH: TỐC ĐỘ DI CHUYỂN +10)

1 CHUYỂN

CẤP 150

TẤT CẢ

NHẪN LIỆT DIỄM

 

CÔNG: 488

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 10 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- HỒN RỒNG: SÁT THƯƠNG TĂNG +5%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +5%)

2 CHUYỂN

 CẤP 220

TẤT CẢ

NHẪN CỰ THẠCH

 

HP: 12458

PHÒNG: 166

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 10 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- BÁ THẾ: GIẢM SÁT THƯƠNG +5%

- BAN ÂN: XÁC SUẤT XUYÊN TÂM +15%

- THÁNH QUANG: TỰ ĐỘNG HỒI HP +3%)

2 CHUYỂN

CẤP 220

TẤT CẢ

NHẪN SẤM GẦM

 

CÔNG: 1036

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 12 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- XUYÊN TÂM: XÁC SUẤT ĐÁNH XUYÊN TÂM +10%

- HOÀN HẢO: ĐÁNH HOÀN HẢO +10%

- KẾT LIỄU: XÁC SUẤT ĐÁNH GẤP ĐÔI +5%

3 CHUYỂN

CẤP 300

TẤT CẢ

NHẪN HUYỀN BĂNG

 

HP: 26150

PHÒNG: 348

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 12 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- THẦN THÁNH: MAX HP 5%

- CHE CHỞ: PHÒNG +5%

- BAN ÂN: XÁC SUẤT KHÁNG XUYÊN TÂM +15%)

3 CHUYỂN

CẤP 300

TẤT CẢ

NHẪN CẬN VỆ

 

HP: 38874

PHÒNG: 518

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 12 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- THẦN THÁNH: MAX HP +5%

 - CHE CHỞ: PHÒNG +5%

 - CANH GIỮ: GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +5%)

 

4 CHUYỂN

TẤT CẢ

NHẪN TÀ LINH

 

HP: 39068

PHÒNG: 520

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: + 12 TỐC ĐỘ TẤN CÔNG

- THẦN THÁNH: MAX HP +5%

- CHIẾN THẦN: CÔNG +5%

- CANH GIỮ: GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +5%)

 

4 CHUYỂN

TÂT CẢ

NHẪN LAM NGỌC

 

HP: 58670

PHÒNG: 782

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- CHE CHỞ: PHÒNG: +5%

- HỒN RỒNG: SÁT THƯƠNG TĂNG +5%

- CANH GIỮ: GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +5%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +10%

- BÓNG ĐEN: BỎ QUA PHÒNG NGỰ +5%)

 

5 CHUYỂN

 

TẤT CẢ

NHẪN XANH NGỌC

 

HP: 58844

PHÒNG: 784

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- CHIẾN THẦN: CÔNG +5%

- BÁ THẾ: GIẢM SÁT THƯƠNG +5%

- CANH GIỮ: GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +5%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +10%

- KẾT LIỄU: XÁC SUẤT ĐÁNH GẤP ĐÔI +3,5%)

 

5 CHUYỂN

TẤT CẢ

NHẪN THÁNH GIẢ

 

HP: 74482

PHÒNG: 992

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- THẦN THÁNH: MAX HP +5%

- CHE CHỞ: PHÒNG +5%

- CANH GIỮ: -GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +5%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +10%

- VỆ SĨ: GIẢM SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM +4%)

 

6 CHUYỂN

 

TẤT CẢ

NHẪN NỮ THẦN

 

HP: 74482

PHÒNG: 991

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- THẦN THÁNH: MAX HP +5%

- CHE CHỞ: PHÒNG +5%

- CANH GIỮ: GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +5%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +10%

- VỆ SĨ: GIẢM SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM +4%)

 

6 CHUYỂN

TẤT CẢ

NHẪN THIÊN NGỘ

 

HP: 95230

PHÒNG: 1268

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- CHE CHỞ: PHÒNG +5%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +10%

- THÁNH LIỆU: TĂNG HIỆU QUẢ TRỊ LIỆU +3%

- BÓNG ĐEN: BỎ QUA PHÒNG NGỰ +3%)

 

7 CHUYỂN

 

TẤT CẢ

NHẪN EDEN

 

HP: 95356

PHÒNG: 1270

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- CHIẾN THẦN: CÔNG +5%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +10%

- HUYỀN ẢNH: XÁC SUẤT NÉ +3%

- HOÀN HẢO: ĐÁNH HOÀN HẢO +5%)

7 CHUYỂN

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN BĂNG

CÔNG: 42

0 CHUYỂN

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN SÉT

CÔNG: 42

0 CHUYỂN

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN ĐỘC

CÔNG: 42

0 CHUYỂN

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN NƯỚC

 

CÔNG: 232

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- THẦN THÁNH: MAX HP +5%

- CHIẾN THẦN: CÔNG +5%

- BÁ THẾ: GIẢM SÁT THƯƠNG +5%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +5%

- CHỮA TRỊ: TĂNG HP HỒI PHỤC +5%

- BAN ÂN: XÁC SUẤT KHÁNG XUYÊN TÂM +5%)

 

1 CHUYỂN

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN GIÓ

 

CÔNG: 142

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: TỐC ĐỘ TẤN CÔNG +5

- SĂN: TĂNG EXP DIỆT QUÁI +5%

- XUYÊN TÂM: XÁC SUẤT XUYÊN TÂM +2%

- TRƯỞNG THÀNH: DIỆT MA HÓA THÁNH, TĂNG THUỘC TÍNH CƠ BẢN)

 

0 CHUYỂN

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN ĐẤT

 

CÔNG: 1000

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: TỐC ĐỘ TẤN CÔNG +10

- THẦN THÁNH: MAX HP +3%

- CHE CHỞ: PHÒNG +3%

- BÁ THẾ: GIẢM SÁT THƯƠNG +6%

- XUYÊN TÂM: XÁC SUẤT XUYÊN TÂM +5%

- CHE HỘ: KHÁNG HOÀN HẢO +6%)

 

 

2 CHUYỂN

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN LỬA

 

CÔNG: 1000

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: TỐC ĐỘ TẤN CÔNG +15

- CHIẾN THẦN: CÔNG +3%

- CHE CHỞ: PHÒNG +3%

- HỒN RỒNG: SÁT THƯƠNG TĂNG +5%

- XUYÊN TÂM: XÁC SUẤT XUYÊN TÂM +8%

- BÓNG ĐEN: BỎ QUA PHÒNG NGỰ +5%)

 

3 CHUYỂN

CẤP 300

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN TỬ TINH

 

CÔNG: 1666

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: TỐC ĐỘ TẤN CÔNG +15

- THẦN THÁNH: MAX HP +3%

- CHIẾN THẦN: CÔNG +3%

- CANH GIỮ: GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +15%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +8%)

 

4 CHUYỂN 

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN HỎA THÁNH

 

CÔNG: 1666

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- ĐOẠN NGUYỆT: TỐC ĐỘ TẤN CÔNG +15

- CHIẾN THẦN: CÔNG +3%

- CHE CHỞ: PHÒNG +3%

- HỒN RỒNG: SÁT THƯƠNG TĂNG +4%

- CANH GIỮ: GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +15%)

 

5 CHUYỂN 

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN HÀO QUANG

 

CÔNG: 1866

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- THẦN THÁNH: MAX HP +3%

- CHIẾN THẦN: CÔNG +3%

- CANH GIỮ: GIẢM SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +15%

- TÔNG SƯ: TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG +15%

- PHONG HÀNH: TỐC ĐỘ DI CHUYỂN +15)

 

6 CHUYỂN

TẤT CẢ

DÂY CHUYỀN PHƯỢNG LỬA

 

CÔNG: 2000

(THUỘC TÍNH ĐẶC BIỆT:

- THẦN THÁNH: MAX HP +3%

- CHE CHỞ: PHÒNG +3%

- THÁNH LIỆU: TĂNG HIỆU QUẢ TRỊ LIỆU +3%

- HOÀN HẢO: ĐÁNH HOÀN HẢO +5%

-  KẾT LIỄU: XÁC SUẤT ĐÁNH GẤP ĐÔI +3%)

 

7 CHUYỂN

TẤT CẢ

 

 

HÌNH ẢNH

TÊN TRANG BỊ

CHỈ SỐ 

ĐIỀU KIỆN

HỆ PHÁI

ÁC MA NHỎ 

SÁT THƯƠNG TĂNG: 15%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

THIÊN SỨ NHỎ

GIẢM SÁT THƯƠNG NHẬN PHẢI: 15%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

GẤU NHỎ

TĂNG EXP DIỆT QUÁI: 25%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

THIÊN SỨ CƯỜNG HÓA

GIẢM SÁT THƯƠNG NHẬN PHẢI: 25%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

RỒNG CON VÀNG NARA

TĂNG SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 10%

BUFF SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 10%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

RACCOON JACK

TĂNG SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 10%

GIẢM SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 10%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

BĂNG HẬU CÔNG TUYẾT

TĂNG SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG: 10%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

PHƯỢNG HOÀNG VUA

GIẢM SÁT THƯƠNG: 50%

TĂNG SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 15%

BUFF SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 15%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

HỎA MA NHỎ

SÁT THƯƠNG TĂNG: 15%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

ÁC MA CƯỜNG HÓA

SÁT THƯƠNG TĂNG: 25%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

ÁC MA LUCIFER

SÁT THƯƠNG TĂNG: 20%

TĂNG 20% SÁT THƯƠNG

6% TẤN CÔNG

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

THIÊN SỨ EMILY

GIẢM SÁT THƯƠNG: 20%

MAX HP: 2%

PHÒNG: 2%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

THIÊN VÂN MÃ

GIẢM SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 10%

GIẢM SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 10%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

THIÊN VÂN

MÃ THỨC TỈNH

MAX HP: 4%

GIẢM SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 15%

GIẢM SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 15%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

THIÊN VÂN MÃ ẢO MỘNG

MAX HP: 6%

GIẢM SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 20%

GIẢM SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 20%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

GẤU TRÚC KONKON

SÁT THƯƠNG PVE: 10%

TĂNG EXP DIỆT QUÁI: 30%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

THIÊN SỨ ARIA

GIẢM SÁT THƯƠNG: 30%

MAX HP: 2%

PHÒNG: 2%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

RỒNG CON VÀNG KALA

CÔNG: 8%

TĂNG SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 15%

BUFF SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 15%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

GẤU MÈO TỘC TRƯỞNG

CÔNG: 3%

TĂNG SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 15%

GIẢM SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 15%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

BĂNG HẬU BELLA

PHÒNG: 2%

TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG: 15%

TĂNG SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG: 15%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

HẢI TẶC PHƯỢNG HOÀNG

SÁT THƯƠNG: 25%

CÔNG: 6%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

TRÁI TIM VIÊM MA

SÁT THƯƠNG: 25%

CÔNG: 6%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

ÁC MA RAST LÀM LOẠN

SÁT THƯƠNG: 40%

TỐC ĐỘ TẤN CÔNG: 10

TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG: 10%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

ĐẠI ÁC MA ASSCHEL

SÁT THƯƠNG: 30%

TỐC ĐỘ TẤN CÔNG: 5

CÔNG: 6%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

ĐẠI THIÊN SỨ TIVA

GIẢM SÁT THƯƠNG: 30%

MAX HP: 4%

PHÒNG: 4%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

GẤU TRÚC HUNA

SÁT THƯƠNG PVE TĂNG; 25%

TĂNG EXP DIỆT QUÁI: 40%

RƠI NGỌC CHÚC PHÚC: 10%

RƠI NGỌC ĐIỂM: 10%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

GẤU MÈO PHÚ HỘ

CÔNG: 6%

TĂNG SÁT THƯƠNG XUYÊN TÂM: 20%

GIẢM SÁT THƯƠNG HOÀN HẢO: 20%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ

BĂNG HẬU TUYẾT

MAX HP: 3%

PHÒNG: 4%

TĂNG SÁT THƯƠNG KỸ NĂNG: 15%

TĂNG SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG: 20%

KHÔNG YÊU CẦU

TẤT CẢ