【SỰ KIỆN INGAME】GIÁM BẢO MAY MẮN

【SỰ KIỆN INGAME】GIÁM BẢO MAY MẮN

18/05/2021

【Thời gian sự kiện】Từ 00:00:00 ngày 19/05/2021 đến 23:59:59 ngày 19/05/2021
【Điều kiện mở】Server có số ngày mở server >=8 ngày,cấp nhân vật >= Lv100

【Sự kiện toàn server】
Lorencia:10001-10200
Devias:11001-11200
Noria:12001-12176

 

【Nội dung sự kiện】

Giám Bảo 1 lần tiêu 60 kim cương,mỗi lần đều có thể nhận thưởng, chưa quay được thưởng lớn sẽ tăng 10 điểm May Mắn, giới hạn 500 điểm, điểm May Mắn đầy chắc chắn nhận được thưởng lớn.

Thưởng sự kiện:

Số ngày mở server:8-41

STT

Thưởng

1(Thưởng lớn)

Vũ khí huyễn hóa*1 (Lưỡi Hái Tử Thần or Trượng Gordon or Cung Cánh Bạc)

2

Đá Thiêu Đốt*1

3

Túi Thứ Nguyên*1

4

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự*8

5

Cuộn Thiên Phú Tấn Công*8

6

Thần Binh Phòng Ngự(Trung)*1

7

Thần Binh Công(Trung)*1

8

Thần Binh Công(Cao)*1

9

Ngọc Sinh Mệnh*8

 

 

Số ngày mở server:42-71

STT

Thưởng

1(Thưởng lớn)

Vũ khí huyễn hóa*1 (Gươm Huyền Băng or Trượng Hủy Diệt or Cung Hồng Vũ)

2

Diệu Thạch Băng Hồn*1

3

Mắt Mèo Tinh Xảo*1

4

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích*8

5

Cuộn Thiên Phú Khát Máu*8

6

Thần Binh Phòng Ngự(Cao)*1

7

Thần Binh Công(Cao)*1

8

Thần Binh Sinh Mệnh(Cao)*1

9

Ngọc Sinh Mệnh*8

 

 

Số ngày mở server:72-114

STT

Thưởng

1(Thưởng lớn)

Vũ khí huyễn hóa*1 (Thanh Long Đao or Trượng Diệt Vong or Cung Thánh Linh)

2

Hổ Phách Cổ Xưa*1

3

Thép Bách Luyện*1

4

Cuộn Thiên Phú Linh Năng*8

5

Cuộn Thiên Phú Khát Máu*8

6

Thần Binh Bạo Kích(Cao)*1

7

Đá Thánh Khí Linh Năng(Cao)*1

8

Đá Thánh Khí Khát Máu(Cao)*1

9

Ngọc Sinh Mệnh*8

 

 

Số ngày mở server:115+

STT

Thưởng

1(Thưởng lớn)

Vũ khí huyễn hóa*1 (Đồ Long Đao or Trượng Kundun orMa Cung Ngạo Thế)

2

Hổ Phách Cổ Xưa*1

3

Thép Bách Luyện*1

4

Cuộn Thiên Phú Linh Năng*8

5

Cuộn Thiên Phú Khát Máu*8

6

Thần Binh Bạo Kích(Cao)*1

7

Đá Thánh Khí Linh Năng(Cao)*1

8

Đá Thánh Khí Khát Máu(Cao)*1

9

Ngọc Sinh Mệnh*8

 


Vũ khí huyễn hóa-Đồ Long Đao


 

Vũ khí huyễn hóa-Trượng Kundun

 

Vũ khí huyễn hóa-Ma Cung Ngạo Thế

Tin khác