CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐUA TOP

CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐUA TOP

19/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐUA TOP

Thân chào các MUtizen thân mến,

Tiếp theo dòng sự kiện của MU: Vượt Thời Đại chính là sự kiện 7 ngày đua top, thể lệ của sự kiện sẽ được ELF đưa tới cho các MUtizen ở dưới đây:

 

NGÀY 1: Xếp hạng đua cấp

* Điều kiện: Cấp độ nhân vật 70 trở lên.

* Thời gian: Ngày thứ 01 mở server.

* Phần thưởng:

 

THƯỞNG ĐUA TOP

 

THƯỞNG ĐẠT CHUẨN
TOP 1

01 [Găng Tay Tím][1 Chuyển][ĐỘC NHẤT]                   

10 Thần Binh Bạo Kích - Cao

10 Ngọc Chúc Phúc

    Mốc 100 cấp   

1 Ngọc Tiến Hóa

3 Thần Binh Sinh Mệnh - Sơ       

50000 Zen

TOP 2

01 [Găng Tay Tím][1 Chuyển][TRUYỀN THỪA]

05 Thần Binh Bạo Kích - Cao

10 Ngọc Chúc Phúc

Mốc 120 cấp

05 Ngọc Maya

05 Thần Binh Công - Sơ

50000 Zen

TOP 3

01 [Găng Tay Tím][1 Chuyển][SỬ THI]

10 Thần Binh Bạo Kích - Trung

10 Ngọc Chúc Phúc

Mốc 140 cấp

03 Ngọc Chúc Phúc

05 Thần Binh Phòng Ngự - Sơ

50000 Zen

      TOP 4-10     

01 [Găng Tay Tím][1 Chuyển]

05 Thần Binh Bạo Kích - Trung

10 Ngọc Chúc Phúc

 

NGÀY 2: Xếp hạng đua cấp sao

* Điều kiện: Cấp độ nhân vật 70 trở lên.

* Thời gian: Ngày thứ 02 mở server.

* Phần thưởng:

 

THƯỞNG ĐUA TOP

 

THƯỞNG ĐẠT CHUẨN

TOP 1

01 [Giày Tím][1 Chuyển][Độc Nhất]                        

10 Thần Binh Sinh Mệnh - Cao

05 Ngọc Linh Hồn

Mốc cấp sao 7            

02 Ngọc Maya                                       

03 Ngọc Chúc Phúc

50000 Zen

TOP 2

01 [Giày Tím][1 Chuyển][Truyền Thừa]

05 Thần Binh Sinh Mệnh - Cao

05 Ngọc Linh Hồn

Mốc cấp sao 15

02 Ngọc Linh Hồn

05 Thần Binh Công - Sơ

50000 Zen

TOP 3

01 [Giày Tím][1 Chuyển][SỬ THI]

10 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung

5 Ngọc Linh Hồn

Mốc cấp sao 20

05 Ngọc Sinh Mệnh

05 Thần Binh Phòng Ngự - Sơ

50000 Zen

TOP 4-10            

01 [Giày Tím][1 Chuyển]

05 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung

03 Ngọc Linh Hồn

 

 

NGÀY 3: Xếp hạng điểm

* Điều kiện: Cấp độ nhân vật 70 trở lên.

* Thời gian: Ngày thứ 03 mở server.

* Phần thưởng:

 

THƯỞNG ĐẠT TOP 

                       

THƯỞNG ĐẠT CHUẨN

Top 1           

01 [Mũ Tím][1 Chuyển][Độc Nhất]                        

10 Thần Binh Công - Cao

10 Ngọc Chúc Phúc

     Mốc 20k điểm    

01 Ngọc Tiến Hóa

03 Thần Binh Phòng Ngự - Sơ           

50000 Zen

Top 2

01 [Mũ Tím][1 Chuyển][Truyền Thừa]   

05 Thần Binh Công - Cao

10 ngọc chúc phúc

Mốc 30k điểm

02 Ngọc Linh Hồn

05 Ngọc Maya

50000 Zen

Top 3

01 [Mũ Tím][1 Chuyển][Sử Thi]   

10 Thần Binh Công - Trung

10 Ngọc Chúc Phúc

Mốc 40k điểm

03 Ngọc Chúc Phúc

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung

50000 Zen

Top 4 - 10

01 [Mũ Tím][1 Chuyển]

05 Thần Binh Công - Trung

05 Ngọc Chúc Phúc

 

 

NGÀY 4: Xếp hạng đánh giá trang bị

* Điều kiện: Cấp độ nhân vật 70 trở lên.

* Thời gian: Ngày thứ 04 mở server.

* Phần thưởng:

 

THƯỞNG ĐẠT TOP

 

THƯỞNG ĐẠT CHUẨN

Top 1          

01 [Vũ Khí Phụ Tím][1 Chuyển][Độc Nhất]                    

10 Thần Binh Phòng Ngự - Cao 

05 Ngọc Linh Hồn

Mốc 40k điểm          

03 Ngọc Chúc Phúc

03 Ngọc Maya

50000 Zen

Top 2

01 [Vũ Khí Phụ Tím][1 Chuyển][Truyền Thừa]  

05 Thần Binh Phòng Ngự - Cao 

05 Ngọc Linh Hồn

Mốc 60k điểm

03 Ngọc Linh Hồn 

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung        

50000 Zen

Top 3

01 [Vũ Khí Phụ Tím][1 Chuyển][Sử Thi]  

10 Thần Binh Phòng Ngự - Trung

05 Ngọc Linh Hồn

Mốc 80k điểm

03 Ngọc Sinh Mệnh

03 Thần Binh Công - Trung

50000 Zen

Top 4 - 10

01 [Vũ Khí Phụ Tím][1 Chuyển]

05 Thần Binh Phòng Ngự - Trung

03 Ngọc Linh Hồn

 

 

NGÀY 5: Xếp hạng hiệu suất kinh nghiệm

* Điều kiện: Cấp độ nhân vật 70 trở lên.

* Thời gian: Ngày thứ 05 mở server.

* Phần thưởng:

 

THƯỞNG ĐUA TOP

 

THƯỞNG ĐẠT CHUẨN
TOP 1

01 [Giáp Chân Tím][1 Chuyển][ĐỘC NHẤT]                   

10 Thần Binh Bạo Kích - Cao

01 Ngọc May Mắn

    Mốc 800tr / phút   

1 Ngọc Tiến Hóa

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung        

50000 Zen

TOP 2

01 [Giáp Chân Tím][1 Chuyển][TRUYỀN THỪA]

05 Thần Binh Bạo Kích - Cao

01 Ngọc May Mắn

Mốc 1tỷ / phút

01 Ngọc Ánh Trăng

05 Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

50000 Zen

TOP 3

01 [Giáp Chân Tím][1 Chuyển][SỬ THI]

10 Thần Binh Bạo Kích - Trung

01 Ngọc May Mắn

Mốc 2tỷ / phút

10 Cuộn Thiên Phú Tấn Công

03 Thần Binh Công - Trung

50000 Zen

      TOP 4-10     

01 [Giáp Chân Tím][1 Chuyển]

05 Thần Binh Bạo Kích - Trung

01 Ngọc May Mắn

 

 

NGÀY 6: Xếp hạng bổ xung

* Điều kiện: Cấp độ nhân vật 70 trở lên.

* Thời gian: Ngày thứ 06 mở server.

* Phần thưởng:

 

THƯỞNG ĐUA TOP

 

THƯỞNG ĐẠT CHUẨN
TOP 1

01 [Áo Giáp Tím][1 Chuyển][ĐỘC NHẤT]                   

10 Thần Binh Sinh Mệnh - Cao

02 Ngọc Ánh Trăng

    Mốc 8   

05 Ngọc Maya

03 Thần Binh Công - Trung       

50000 Zen

TOP 2

01 [Áo Giáp Tím][1 Chuyển][TRUYỀN THỪA]

05 Thần Binh Sinh Mệnh - Cao

02 Ngọc Ánh Trăng

Mốc 15          

01 Ngọc Tiến Hoá

05 Ngọc Chúc Phúc

50000 Zen

TOP 3

01 [Áo Giáp Tím][1 Chuyển][SỬ THI]

10 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung

02 Ngọc Ánh Trăng

Mốc 20

03 Ngọc Linh Hồn

03 Thần Binh Phòng Ngự - Trung        

50000 Zen

      TOP 4-10     

01 [Áo Giáp Tím][1 Chuyển]

05 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung

02 Ngọc Ánh Trăng

 

 

NGÀY 7: Xếp hạng tổng đánh giá

* Điều kiện: Cấp độ nhân vật 70 trở lên.

* Thời gian: Ngày thứ 07 mở server.

* Phần thưởng:

 

THƯỞNG ĐUA TOP

 

THƯỞNG ĐẠT CHUẨN
TOP 1

01 [Vũ Khí Chính Tím][1 Chuyển][ĐỘC NHẤT]                   

10 Thần Binh Bạo Kích - Cao

10 Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

    Mốc 150000   

01 Pha Lê Maya

03 Ngọc Tiến Hoá      

50000 Zen

TOP 2

01 [Vũ Khí Chính Tím][1 Chuyển][TRUYỀN THỪA]

05 Thần Binh Bạo Kích - Cao

10 Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

Mốc 180000          

03 Ngọc Sinh Mệnh

05 Ngọc Linh Hồn

50000 Zen

TOP 3

01 [Vũ Khí Chính Tím][1 Chuyển][SỬ THI]

10 Thần Binh Bạo Kích - Trung

10 Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

Mốc 200000

01 Ngọc Ánh Trăng

03 Thần Binh Công - Trung        

50000 Zen

      TOP 4-10     

01 [Vũ Khí Chính Tím][1 Chuyển]

05 Thần Binh Bạo Kích - Trung

10 Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

Tin khác