【SỰ KIỆN INGAME】GIÁM BẢO MAY MẮN

【SỰ KIỆN INGAME】GIÁM BẢO MAY MẮN

24/03/2021

Thông báo sự kiện Giám Bảo MU: Vượt Thời Đại

【Thời gian sự kiện】00:00:00 ->23:59:59 ngày 16/3
【Điều kiện mở】Server mở từ 8 ngày trở lên và cấp nhân vật>=Lv100

【Server sự kiện】

Lorencia:10001-10200

Devias:11001-11200

Noria:12001-12033

【Nội dung sự kiện】

Giám Bảo 1 lần tiêu 60KC, mỗi lần đều được thưởng, không nhận được thưởng lớn sẽ tăng 10 điểm May Mắn, tối đa 500 điểm, đạt 500 điểm chắc chắn nhận thưởng lớn.

Thưởng sự kiện

Số ngày mở server:8-50

STT

Thưởng

1(Thưởng lớn)

Huyễn Hóa Vũ Khí*1 (Lưỡi Hái Tử Thần or Trượng Gordon or Cung Cánh Bạc)

2

Đá Thiêu Đốt *1

3

Túi Thứ Nguyên *1

4

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự *2

5

Cuộn Thiên Phú Tấn Công *2

6

Thần Binh Phòng Ngự-Trung*1

7

Thần Binh Công-Trung*1

8

Thần Binh Công-Cao*1

9

Ngọc Sinh Mệnh*3

 

 

Số ngày mở server:51 trở lên

STT

Thưởng

1(Thưởng lớn)

Huyễn Hóa Vũ Khí*1 (Gươm Huyền Băng or Trượng Hủy Diệt or Cung Hồng Vũ)

2

Đá Thiêu Đốt *1

3

Túi Thứ Nguyên*1

4

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự *2

5

Cuộn Thiên Phú Tấn Công *2

6

Thần Binh Phòng Ngự-Trung*1

7

Thần Binh Công-Trung*1

8

Thần Binh Công-Cao*1

9

Ngọc Sinh Mệnh*3

 


 

Ảnh ingame:

Huyễn Hóa Vũ Khí-Kiếm Hàn Băng


 

Huyễn Hóa Vũ Khí-Trượng Hủy Diệt


 

Huyễn Hóa Vũ Khí-Cung Hồng Vũ

 

Tin khác