TÍNH NĂNG MỚI: THÁNH TRANG ĐẠI THIÊN SỨ

TÍNH NĂNG MỚI: THÁNH TRANG ĐẠI THIÊN SỨ

29/04/2021

TÍNH NĂNG MỚI: THÁNH TRANG ĐẠI THIÊN SỨ

Đạt Lv100 Đại Sư và vượt qua chuyển nghề chuyển 5 sẽ mở hệ thống thánh trang Đại Thiên Sứ

        1. Kích hoạt Thánh Trang

Hệ thống Thánh trang Đại Thiên Sứ gồm 7 vị trí: Giáp ngực, Mũ, Găng, Giáp Chân, Giày có thể thông qua thu thập hai mảnh tương ứng, mang theo nguyên liệu khác đến Mu Sứ Giả để tạo và tăng bậc giáp Thánh Trang, vị trí tay chính phụ thông qua mặc Đại Thiên Sứ Chúc Phúc 5 chuyển trở lên để kích hoạt và tăng bậc.

Thu thập thánh trang đạt số lượng nhất định có thể kích hoạt hiệu quả và kỹ năng thánh trang, trong đó hiệu quả thánh trang cùng số lượng sẽ có hiệu lực hiệu quả thánh trang bậc cao nhất, kỹ năng thánh trang có thể đồng thời nhận.

Sau khi kích hoạt cả bộ Thánh Trang【Thần·Đại Thiên Sứ】, có thể chọn sử dụng trong túi đồ!

Chiến Binh:

Pháp Sư:

Cung Thủ

2. Tăng bậc Thánh Trang

Tạo thánh trang vị trí tương đồng có thể dùng để tăng bậc thánh trang, cần điều kiện sau:

  • Cần hoàn thành chuyển nghề bậc tương ứng

  • Cần thu thập cả bộ thánh trang bậc trước

  • Cần sử dụng thánh trang và nguyên liệu cùng vị trí, đến chỗ Sứ giả Mu hoàn thành tăng bậc thánh trang

  • Tăng bậc thánh trang xong nhận thuộc tính và hiệu quả bộ bậc cao hơn, sau khi thu thập nhận kỹ năng mới

3.  Nhận mảnh

  • Sau khi Đấu Trường thông thường kết thúc thì sẽ làm mới 1 đợt Rương Thánh Trang trong Thương Hội Thế Giới, bao gồm lượng lớn mảnh Thánh Trang

  • Chiến Trường Vàng diệt Quái Tinh Anh Lv500 trở lên và thu thập Ngọc Biển Xanh cấp tương ứng có cơ hội rớt mảnh Thánh Trang

  • Chiến Trường Vàng diệt BOSS Lv500 trở lên có cơ hội rớt Rương Thánh Trang

Tin khác